Lena Sharma (left) and Nusaibah Kofar-Naisa (right).
Michael Naclerio ·

image

Lena Sharma (left) and Nusaibah Kofar-Naisa (right).